Regulamin Klubu Sportowego Petarda Kraków

REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO PETARDA KRAKÓW
ZASADY OGÓLNE

§1
1. Podstawą działania KS Petarda jest statut Klubu Sportowego Petarda Kraków, uchwały statutowe organów KS Petarda, zarządzenia Prezesa KS Petarda oraz niniejszy Regulamin.
2. KS Petarda rozpoczyna działalność sportową z dniem 31.07.2018

CELE I SPOSOBY REALIZOWANIA
§2
1. Pierwszoplanowym celem Sekcji jest prowadzenie działalności na rzecz swoich członków w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie strzelectwo sportowe, w tym dążenie do osiągania najwyższego poziomu sportowego i integrowanie procesu szkolenia z działalnością wychowawczą.
2. Sekcja realizuje swoje cele poprzez:
a) Organizowanie szkolenia sportowego,
b) Organizowanie zawodów i imprez sportowych, a także udział w zawodach i imprezach sportowych, w szczególności ujętych w planach Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego,
c) Prowadzenie pracy wychowawczej kształtującej właściwe postawy obywatelskie i patriotyczne,
d) Zapewnienie swoim członkom odpowiednich warunków do uprawiania sportu,
e) Organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
f) Organizacja szkoleń, kursów związanych ze strzelectwem.

CZŁONKOSTWO
§3
1. Członkiem KS Petarda może być każda osoba, w tym pełnoletnia i nieletnia.
2. Osoba staje się Członkiem KS Petarda po wypełnieniu i podpisaniu Deklaracji Członkowskiej KS Petarda (zwana dalej deklaracją) oraz jej zatwierdzeniu przez Zarząd KS Petarda. Zgodę na przystąpienie do KS Petarda osób nieletnich potwierdzają na deklaracji swym podpisem rodzice/prawni opiekunowie przystępującego.
3. Z chwilą podpisania deklaracji Członek KS Petarda staje się Zawodnikiem KS Petarda o ile jego członkostwo w klubie ma na celu udział w procesie szkolenia strzeleckiego.
4. Członkowie KS Petarda zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
5. Członkostwo w KS Petarda ustaje z chwilą zmiany barw klubowych Zawodnika KS Petarda lub złożenia przez Członka deklaracji o rezygnacji z członkostwa w klubie, zgodnie z przepisami PZSS. Bądź usunięcia karnego przez zarząd Klubu Sportowego Petarda Kraków

FINANSOWANIE KLUBU
§4
1. Podstawowym źródłem finansowania KS Petarda są:
a) składki członkowskie,
b) dotacje zewnętrzne,
c) darowizny,
d) umowy sponsorskie.
2. Całość dochodu KS Petarda przeznacza na działalność statutową klubu, w tym przede wszystkim na:
a) realizację programów szkolenia sportowego
b) zakup sprzętu sportowego,
c) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
d) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
e) wynagrodzenia kadry szkoleniowej, w tym między innymi trenerów, instruktorów, menadżerów lub koordynatorów procesu szkoleniowego.
3. KS Petarda może przeznaczyć środki na inne cele (związane jednak z jego działalnością sportową, w tym np. stypendia sportowe, wpisowe na turnieje sportowe, transport na i z miejsca zawodów, itp.) o ile sytuacja finansowa klubu umożliwia realizację tych celów i zaspokojone są podstawowe zobowiązania klubu wynikające z §4 ust. 2.
4. Decyzję o przeznaczeniu środków na podstawie §4 ust. 3 podejmuje Zarząd KS Petarda w porozumieniu z kadrą szkoleniową.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
§5
1. Członkowie KS Petarda zobowiązani są do wnoszenia miesięcznych składek członkowskich.
2. W imieniu nieletnich Członków/Zawodników KS Petarda składkę członkowską wnoszą ich rodzice/prawni opiekunowie.
3. Rodzice/prawni opiekunowie Zawodników KS Petarda zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 10-go dnia każdego miesiąca.
4. Składka członkowska KS Petarda nie podlega zwrotowi.
5. Składka członkowska wnoszona przez Zawodników KS Petarda (lub przez ich rodziców, prawnych opiekunów) może zostać zawieszona lub zmniejszona w przypadku kontuzji zawodnika, jego choroby, deklaracji udziału w treningach w niepełnym wymiarze lub absencji w treningach. Decyzję w zakresie zmniejszenia lub zawieszenia składki podejmuje Zarząd KS Petarda.
6. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej ustala Zarząd KS Petarda.
7. Członkowie KS Petarda przekazują składkę członkowską za dany miesiąc do 10-go dnia tego miesiąca przelewem na konto
Bank Pocztowy
Konto nr 45 1320 0019 1672 2471 2000 0001
Bądź gotówką za potwierdzeniem wpłaty i odbioru ze strony Klubu Sportowego Petarda Kraków u Trenera prowadzącego Sekcji Strzeleckiej.
8. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/prawnego opiekuna Zawodnika KS Petarda składka członkowska za dany miesiąc może być uiszczona w innym terminie nie później jednak niż z jednomiesięczną zwłoką. Warunkiem przesunięcia terminu wpłaty składki członkowskiej jest poinformowanie o tym i uzyskanie akceptacji Zarządu KS Petarda.
9. Od opłacania składek zwolnieni są pracownicy, działacze pełniący funkcje w KS Petarda Kraków .Tabele opłat oraz składek stanowi załącznik 1. Składki

ZAJĘCIA TRENINGOWE
§6
1. Zajęcia sportowe, w tym: treningi, turnieje, zawody, obozy mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie Zawodników KS Petarda z w/w zajęć ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.
2. Rodzice/prawni opiekunowie Zawodników KS Petarda zobowiązują się powiadamiać trenera prowadzącego o każdej nieobecności zawodnika na treningu.
3. O całkowitej rezygnacji z udziału Zawodnika KS Petarda w zajęciach treningowych, jego rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić Zarząd KS Petarda do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc od którego nastąpi rezygnacja z udziału w zajęciach.
4. Zawodnik KS Petarda powołany do reprezentowania klubu w zawodach sportowych zobowiązany jest do uczestniczenia w nich.
5. Nieuzasadniona nieobecność zawodnika KS Petarda na zawodach, w tym niepoinformowanie trenera o tym fakcie traktowane będzie jako lekceważące podejście zawodnika do obowiązków, za które Zarząd KS Petarda w porozumieniu z trenerem może wyciągnąć konsekwencje w postaci zwrotu równowartości poniesionych kosztów finansowych
6. W rywalizacji sportowej Zawodnik KS Petarda kieruje się chęcią osiągnięcia najlepszego wyniku sportowego, szacunkiem do przeciwnika i kibiców, godnym reprezentowaniem barw klubu.
7. Obowiązkiem zawodników KS Petarda jest dbałość o koleżeńską atmosferę w zespole i klubie. Problemy wynikające z uczestnictwa w zajęciach sportowych należy zgłaszać Zarządowi KS Petarda ewentualnie trenerowi.
8. Zawodnicy KS Petarda zobowiązują się w trakcie zajęć treningowych i zawodów sportowych:
a) trenować w stroju treningowym właściwym dla realizowanych zajęć,
b) wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,
c) być punktualnym, sumiennym i zdyscyplinowanym ,
d) wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,
e) dbać o powierzony sprzęt sportowy.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§7
1. Nadzór nad całokształtem działalności KS Petarda sprawuje Zarząd Klubu Sportowego Petarda Kraków.
2. Zarząd KS Petarda zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie po uprzednim powiadomieniu Członków KS Petarda.
3. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie regulaminu może być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji wobec Członków KS Petarda włącznie z ich wydaleniem z klubu.
4. Zarząd KS Petarda zastrzega sobie prawo do zwoływania zebrań z Członkami klubu, w tym rodzicami/prawnymi opiekunami Zawodników KS Petarda w celu przedstawienia wyników sportowych, ustalenia spraw bieżących i wskazania planów działalności klubu.
5. Powiadomienie Zarządu KS Petarda lub trenera poszczególnych grup treningowych w zakresie wynikającym z niniejszego regulaminu odbywa się bezpośrednio, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
6. Dane kontaktowe Zarządu KS Petarda oraz kadry trenerskiej znajdują się na www.kspetarda.pl
7. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem są rozstrzygane przez Zarząd KS Petarda w porozumieniu z kadrą szkoleniową klubu.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2021r.
ZARZĄD KLUBU SPORTOWEGO PETARDA KRAKÓW

P