Własna Broń

PROCEDURA WYDANIA POZWOLENIA NA BROŃ SPORTOWĄ DO CELÓW SPORTOWYCH

POZWOLENIE NA BROŃ SPORTOWĄ WYDAJE SIĘ OSOBOM:

 1. Mającym ukończone 21 lat (na wniosek szkoły, organizacji sportowej lub stowarzyszenia obronnego pozwolenie na broń sportową może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat);
 2. Bez zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;
 3. Niewykazującym istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego;
 4. Nieuzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;
 5. Posiadającym miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. Niestanowiącym zagrożenia dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:
  • nieskazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieskazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:
   • przeciwko życiu i zdrowiu,
   • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

 • orzeczenie lekarskie
 • orzeczenie psychologiczne
 • dokument potwierdzający członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim ( pozwolenie sportowe – potwierdzenie członkostwa w klubie sportowym i czynnego udziału w strzelectwie sportowym)
 • dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji sportowych (orzeczenie PZSS o przyznaniu patentu strzeleckiego)
 • aktualna licencja PZSS
 • inna dokumentacja, np. komunikaty z strzeleckich zawodów sportowych
 • 2 zdjęcia w formacie 3×4 cm
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 242 zł za wydanie pozwolenia na broń na konto: https://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/341,Oplaty-skarbowe.html

FORMULARZE DO POBRANIA

Wniosek o wydanie pozwolenia na broń palną – Pobierz wniosek w formacie pdf

INFORMACJE O OPŁACIE

Opłatę za wydanie pozwolenia na broń (decyzji administracyjnej) w wysokości 242 zł. oraz po 17 zł za każde zaświadczenie uprawniające do zakupu broni należy wnieść z chwilą złożenia wniosku:

Wydział Podatków i Opłat UM Krakowa

Urząd Miasta Krakowa

Wydział Podatków i Opłat al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków

nr konta: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

z dopiskiem: „opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na broń

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dane do korespondencji:

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel.: 47 83-53-260

faks: 47 83-53-271

email: wpa@malopolska.policja.gov.pl

Wnioski stron przyjmowane są w każdy wtorek w godz. 9.00 – 17.00 oraz czwartek w godz. 9.00 – 15.00, w pozostałych dniach po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Wnioski w sprawach dot. broni palnej można przesyłać pocztą.

P